• Bespreking Wijziging statuten / huishoudelijk reglement

  24 sep 2021
 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  In de nieuwsbrief nr. 5 en 6 is melding gemaakt van de noodzaak om de statuten van de vereniging te wijzigen. Dit heeft te maken met de op 1 juli j.l. in werking getreden Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen en de reglementen vanuit de KNVB.

  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Niet alleen deze wet verplicht onzevereniging tot aanpassing van de statuten, maar ook van uit de KNVB zijn wij gehouden de statuten aan te passen.

  Om verenigingen hiermee te helpen heeft de bond model statuten gemaakt. Het bestuur stelt voor deze over te nemen maar niet zonder deze eerst met de leden te bespreken. Daarnaast heeft het bestuur een huishoudelijk reglement gemaakt als uitwerking van de statuten en zijn er gedragsregels gemaakt die van belang zijn op ons sportpark. Ontwerp statuten, huishoudelijk reglement en
  gedragsregels worden binnen kort alvast ter inzage gelegd in een leesmap op een leestafel in de hoek van de kantine. Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de bespreking hiervan op vrijdag 15 oktober a.s. om 19.30 uur in de kantine van ons clubgebouw. Na een eerste toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen en geven van suggesties.

  De uiteindelijk vaststelling van de statuten c.a. moet plaats vinden in de algemene ledenvergaderingen van maandag 22 november en maandag 6 december a.s. Gelieve ook deze datums alvast te reserveren in uw agenda. Wij stellen uw komst naar de bespreking zeer op prijs.

  Met vriendelijke groeten
  Het bestuur