Nieuws

Uitnodiging voor jaarlijkse Algemene Ledenvergadering v.v. “Heerde” op maandag 19 november 2018, aanvang 19.30 uur

dinsdag 13 november 2018

1.     Opening.
2.     Vaststelling definitieve Agenda

3.     Ingekomen stukken en mededelingen
4.     Behandeling verslag van vorige jaarvergadering  20 november 2017
5.     Behandeling en voorlopige vaststelling jaarrekening seizoen 2017/2018

A.   Toelichting van penningmeester Roelof Bronsink
B.   Verklaring en toelichting van kascommissie mbt. hun bevindingen nav. controle jaarrekening 2017/2018
C.   Definitieve vaststelling jaarrekening seizoen 2017/2018.

6.     Presentatie begroting 2018/2019
7.     Verkiezing bestuursleden.

            Volgens lijst van periodiek aftredende bestuursleden (statuten artikel 12, 

            2e  lid sub a).

Aftredend is : Roelof Bronsink en voorstel kandidaat penningmeester is Jeroen Muntinga
Voorstel toetreding Algemeen Bestuur is Vincent Lagendijk

8.     Benoeming leden kascommissie (statuten artikel 15, 3e lid sub a en b).

Statutair dient per jaar een kascommissie, bestaande uit drie leden, te worden aangewezen, waarbij zittende leden om beurten aftreden en slechts éénmaal aansluitend herkiesbaar mogen zijn. Zittingsperiode is derhalve drie jaar met mogelijkheid van aansluitende herverkiezing voor nogmaals één periode.

Huidige commissieleden zijn de heren Timon Krol 2de  jaar en Wilbert Kruisweg, 1e jaar.

9.     Commissies / vrijwilligers (Henk Kanter)
10.  TC Jeugdcommissie (Gert Simens)
11.  Rondvraag
12.  Sluiting

 

NB. (Tegen)kandidaten voor te benoemen nieuwe bestuursleden en/of leden kascommissie, zoals vermeld in agendapunten 7, 8 en 9, kunnen tot een half uur voor aanvang van deze vergadering worden ingediend bij het bestuur: indiening dient te geschieden middels schriftelijke voordracht, ondertekend door tenminste 5 leden met een minimum van 15 stemrechten (art. 17, 1e lid Statuten).

 

Onze club in beeld

v.v. Heerde in cijfers

1912
Sinds
465
Leden
7
Seniorenteams
15
Jeugdteams
606
Likes
1295
Volgers