Nieuws

Agenda ledenvergadering 18 november 19.30

vrijdag 25 oktober 2019

1. Opening.

2. Vaststelling definitieve Agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Behandeling verslag van vorige jaarvergadering 18 november 2018

5. Behandeling en voorlopige vaststelling jaarrekening seizoen 2018/2019

A Toelichting van penningmeester Jeroen Muntinga
B Verklaring en toelichting van kascommissie mbt. hun bevindingen nav. controle jaarrekening 2018/2019
C Definitieve vaststelling jaarrekening seizoen 2018/2019.

Presentatie begroting 2019/2020

7 Verkiezing bestuursleden.

            Volgens lijst van periodiek aftredende bestuursleden (statuten artikel 12, 2e  lid sub a).

Aftredend is : Yvonne Kruisweg (secretaris)

8.  Benoeming leden kascommissie (statuten artikel 15, 3e lid sub a en b).

Statutair dient per jaar een kascommissie, bestaande uit drie leden, te worden aangewezen, waarbij zittende leden om beurten aftreden en slechts éénmaal aansluitend herkiesbaar mogen zijn. Zittingsperiode is derhalve drie jaar met mogelijkheid van aansluitende herverkiezing voor nogmaals één periode.

Huidige commissieleden zijn Wilbert Kruisweg (2e jaar) en Bertus van Zuuk (1e jaar).

9.    Voorstel Algemeen Bestuur: Rookvrije vereniging vanaf 01 januari 2020

10.  Enquete zaterdag/zondag voetbal

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

 

NB. (Tegen)kandidaten voor te benoemen nieuwe bestuursleden en/of leden kascommissie, zoals vermeld in agendapunten 7, 8 en 9, kunnen tot een half uur voor aanvang van deze vergadering worden ingediend bij het bestuur: indiening dient te geschieden middels schriftelijke voordracht, ondertekend door tenminste 5 leden met een minimum van 15 stemrechten (art. 17, 1e lid Statuten).

 

Onze club in beeld

v.v. Heerde in cijfers

1912
Sinds
465
Leden
7
Seniorenteams
15
Jeugdteams
606
Likes
1295
Volgers