• Privacy Reglement

  De voetbalvereniging Heerde hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacyreglement geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT WIJ:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waa
  rvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

  WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

  Je persoonsgegevens worden door vv Heerde verwerkt voor de volgende doelen:
  • Het inschrijven als lid van de vereniging;
  • Het inschrijven als speler/functionaris/vrijwilliger bij de KNVB;
  • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); • Het innen van de contributie middels automatische afschrijving;
  • Het verzenden van facturen;
  • Het verstrekken van informatie aan en communiceren met leden, vrijwilligers en sponsoren over de verenigingsactiviteiten en andere activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van vv Heerde;
  • Het trainen, begeleiden, scouten, volgen en ontwikkelen van spelers;
  • Het publiceren van de teamindeling op de website;
  • Het aanmaken van de club pas.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en verwerken:
  • Voornamen en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum en plaats
  • Recente pasfoto
  • Bankgegevens
  • Teamnaam
  • BSN-nummer
  • KNVB-lidnummer

  BIJZONDER PERSOONSGEGEVENS

  Voor werknemers, functionarissen / bestuursleden kunnen wij de volgende bijzondere persoonsgegevens vragen in verband met wettelijke verplichtingen:
  • Kopie identiteitsbewijs.

  VERSTREKKING AAN DERDEN

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • Het verzorgen van de ledenadministratie in Sportlink
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het aanmaken van de club pas.

  Wij geven persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

  COOKIES

  De website van vv Heerde maakt gebruik van cookies. Er zijn drie soorten cookies:
  • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website beter te laten functioneren.
  • Analytische cookies: analytische cookies zorgen ervoor dat tools als Google Analytics de website kunnen monitoren en geven de eigenaar van de website inzage in informatie als hoeveel bezoekers de website heeft, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op de website komen. Deze cookies geven geen informatie die naar jou kunnen leiden.
  • Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker tracken en hierbij een profiel opstelt. Vv Heerde maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Bij het benaderen van de website wordt hiervoor toestemming gevraagd.

  GEBRUIK VAN FOTO- EN VIDEO-OPNAMEN
  Rondom activiteiten (zoals bij en rond wedstrijden en evenementen) van vv Heerde worden door vv Heerde en derden regelmatig foto’s en video-opnamen gemaakt, waarbij personen herkenbaar in beeld worden gebracht. Vv Heerde kan deze opnamen gebruiken voor trainingen, sportontwikkeling, de website, social media en andere interne en externe publiciteitsdoeleinden

  MINDERJARIGEN

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  BEWAARTERMIJN

  Vv Heerde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  BEVEILIGING

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  • Alle personen die namens vv Heerde van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden deze niet buiten de verenigingsdoelstellingen te gebruiken;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We evalueren jaarlijks onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  KLACHTEN

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  CONTACT

  Vv Heerde is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons privacyreglement vragen hebt kan je met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
  Vv Heerde
  Veldweg 1a 8181 LP

  Correspondentie:
  Rooboerskamp 7
  8181 TZ Heerde
  info@vvheerde.nl