• Uitstel algemene ledenvergadering

  22 okt 2020
 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden, 

  In verband met de nieuwe Coronamaatregelen heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering die stond gepland voor maandag 30 november a.s. te verplaatsen naar dinsdag 30 maart 2021. De reden daarvan is dat de vergadering niet op de normale wijze kan plaats vinden. Er mogen op dit moment namelijk niet meer dan 30 personen tegelijk bij elkaar komen en het valt niet te verwachten dat dit op 30 november a.s. anders zal zijn. De nieuwe maatregelen betekent namelijk dat ,met het aantal bestuursleden (8 personen) meegerekend, er niet meer dan 22 leden deze vergadering mogen bezoeken. Het houden van meerdere vergaderingen achter elkaar is niet praktisch en niet wenselijk. Maar bovenal is het bestuur van mening dat het houden van vergaderingen met deze aantallen en met de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s voor leden en bestuur op dit moment niet verantwoord is.

  Omdat veel verenigingen met hetzelfde probleem zitten heeft het NOC/NSF advies gegeven over het houden van Algemene ledenvergaderingen in coronacrisis en hoe hiermee op de beste wijze kan worden omgegaan. Zij geeft aan dat op basis van de Coronaspoedwet uitstel tot vier maanden na de datum waarop volgens de statuten de ledenvergadering moet plaats vinden mogelijk is. Andere mogelijkheden zijn digitale vormen via het internet (online verbindingen via Teams of Zoom). Deze kosten echter buitengewoon veel inspanning en tijd en vergen bij de leden kennis van deze vormen. Dat zal zeker niet bij iedereen het geval zijn. Daarbij beschikt niet iedereen over een computer. Dit betekent dat uitstel de enige optie is. Volgens onze statuten moet een ledenvergadering worden gehouden binnen een half jaar na afsluiting van het boekjaar. Ons boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De uiterste datum is dan 31 december.  30 maart is dus nog ruim binnen de extra marge van de Coronaspoedwet.

  Om toch zo veel mogelijk de statuten in acht te nemen zal het bestuur voor de tussen liggende periode zo goed mogelijk rekening en verantwoording af leggen via een nieuwsbrief die nu in voorbereiding wordt genomen. Deze zal uit komen rond de datum waarop de Algemene Ledenvergadering was gepland, derhalve 2e helft november. 

  In deze voor iedereen lastige tijd moet de gezondheid bovenaan blijven staan. Maar als tegen dit besluit bedenkingen bestaan of hierover vragen zijn dan kan dit kenbaar worden gemaakt bij het bestuur. Dit kan mondeling bij de voorzitter of secretaris of via de mail secretaris@vvheerde.nl.

  Met vriendelijke groeten

  Bestuur vv Heerde